ประวัติความเป็นมา

บริษัท เทพพัฒนากระดาษ จำกัด หนึ่งใน ผู้นำด้านการผลิตกระดาษรีไซเคิล คุณภาพ จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท เมื่อปี พ.ศ.2513 การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความมั่นคงและก้าวหน้าทั้งในด้านการขยายการดำเนินงาน และพัฒนาคุณภาพของผลิตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ปัจจุบันบริษัทฯมีกำลังการผลิต 15,000 ตันต่อปี
นโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ มุ่งเน้นในด้านการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและเสริมสร้างการให้บริการ ที่เป็นเลิศด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ประกอบกับบุคลากรที่ผ่านการฝึกฝนจนมีความรู้ความเชี่ยวชาญ สินค้าคุณภาพของบริษัทฯ ได้แก่ กระดาษกล่องขาวไม่เคลือบแป้ง กระดาษพิมพ์เขียน กระดาษปอนด์สี กระดาษถนอมสายตา และกระดาษปรู๊ฟคั่นกระจก
แม้ปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง แต่บริษัทยังคงมี นโยบายในการขยายกำลังการผลิตและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ต่อไปเพื่อรับรองความต้องการใช้กระดาษ ของลูกค้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
 

ปรัชญาการบริหาร

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความสำเร็จขององค์กรย่อมเกิดขึ้นจากการประสานงานและการดำเนินงานของบุคลากรที่มีคุณภาพ
จึงได้ให้ความสำคัญในการจัดอบรม เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความชำนาญ จัดมาตรการความปลอดภัยในโรงงานและ
จัดสวัสดิการที่ดีในแก่พนักงาน รวมทั้งให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร
ด้วยการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯประสบความสำเร็จได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจต่างๆมากมาย
อาทิเช่น รางวัลสถานประกอบการและสหภาพแรงงานดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ รางวัลใบประกาศนียบัตรสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับจังหวัดและได้รับโล่รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
 

คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการ
นายกุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์
กรรมการผู้จัดการ
นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ
กรรมการที่ปรึกษา
นายสีหพล ถิรมนัส
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร
นายวิจารณ์ ถิระวันธุ์
ผู้จัดการฝ่ายจัดการโรงงาน
นางสาวปฏิมา เมษประสาท
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
นายธีรวุฒิ คำจันทร์

 

มาตรฐาน ISO 9001

word นโยบายคุณภาพ
“สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า ด้วยการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง”

ความสำเร็จของบริษัทฯ ในการนำระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 เข้ามาใช้ในการดำเนินงานเกิดขึ้นจากความ
ต้องการที่จะยกระดับมาตรฐานคุณภาพและศักยภาพในด้านต่างๆของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายดังนี้
1.เพื่อยกระดับการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล
2. เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี สม่ำเสมอ และการบริการที่ให้ลูกค้าพึงพอใจ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความรับผิดชอบในการปฎิบัติหน้าที่งาน
อย่างถูกต้อง
4. เพื่อให้การปฎิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปตามระเบียบ และคู่มือการปฎิบัตรงาน
5. เพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้สะอาด และมีความปลอดภัย

คณะกรรมการ ISO

 

กระบวนการผลิต

บริษัทฯ ดำเนินกิจการ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้นำเศษกระดาษที่ใช้แล้วมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกระดาษ ซึ่งเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ อนุรักษ์ต้นไม้ และช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ และควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ ผลิตภัณฑ์กระดาษของบริษัทฯ จึงเป็นที่มั่นใจได้ว่ามีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า
นอกจากนี้น้ำทิ้งที่ออกจากกระบวนการผลิตจะได้รับบำบัดด้วยระบบอันทันสมัยทำให้สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตได้ อันเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่ามากที่สุด