ข่าวสารและโปรโมชั่น

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 บริษัท เทพพัฒนากระดาษ จำกัดร่วมด้วยงานป้องกันแลบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี จึงจัด "มอบถังดับเพลิง 30 ถัง"ให้กับเทศบาลเมืองปทุมธานีโครงการมอบความห่วงใยและความปลอดภัยสู่ชุมชนเทพพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดองค์ ความรู้ทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่ประชาชนในชุมชนเทพพัฒนา วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยในชุมชน 2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บริษัท เทพพัฒนากระดาษ จำกัด และงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี ได้ร่วมกันทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ( CSR ) 3.เพื่อมอบความห่วงใยและสิ่งที่ดีให้ชุมชน อีกทั้งให้ประชาชาชนได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับสถานประกอบการความปลอดภัยในการทำงาน

อ่านต่อ

ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ของขวัญ ของรางวัล ให้แก่หน่วยงานในชุมชนเพื่อมอบให้แก่เด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562 พร้อมจัดบูธกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการสร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพากรธรรมชาติอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

อ่านต่อ

สนับสนุนกระดาษรีไซเคิล ในโครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปีที่ 9 อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ มีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 12 โรงเรียน ซึ่งทางบริษัท เทพพัฒนากระดาษ จำกัด ได้ร่วมมอบกระดาษให้โรงเรียนละ 120 รีม โดยเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 คุณณรงงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ ได้เดินทางร่วมพิธีปิดโครงการดังกล่าวด้วย

อ่านต่อ

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 บริษัท เทพพัฒนากระดาษ จำกัด นำโดย คุณอมร สัมฤทธิ์สุขสันต์ ผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ / คุณสรัญญา สุขสวัสดิ์ หัวหน้ากิจกรรมเพื่อสังคม และคุณยุภา สัมฤทธิ์สุขสันต์ หัวหน้าฝ่ายบุคคล ร่วมมอบผลิตภัณฑ์กระดาษรีไซเคิล Think Earth จำนวน 100 รีม เพื่อสนับสนุนโครงการเปิดสอนหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบกและหลักสูตรนายสิบชั้นต้นตทหารการสัตว์ ให้กับโรงเรียนทหารการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยโครงการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้นให้ความสำคัญการนำวัสดุที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการสอดแทรกแนวคิดในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ที่เข้ารับการศึกษาในหลักสูตร

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 คุณณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ ร่วมงาน งานวิ่งการกุศล ภายใต้ชื่องาน "วิ่งสู่อนาคต" ทั้งนี้ บริษัท เทพพัฒนากระดาษ จำกัด ได้สนับสนุนประกันอุบัติสำหรับนักวิ่งทุกคน ซึ่งงานนี้จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 50 ปี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น ”องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร” โดยรายได้ทั้งหมดจากการสมัครหลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปมอบให้ "โครงการเปลี่ยนประเทศไทยด้วยการศึกษา (Learn Education)” ปี 2 เพื่อให้นักเรียนทุกคนในประเทศไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และบรรลุผลสำเร็จด้านวิชาการ

อ่านต่อ

เมื่อศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 คุณณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัด ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่องการบริหารธุรกิจ SME ให้ยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยหอการค้า

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561 มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนของรางวัล กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้กับ 6 โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ที่ว่า รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี

อ่านต่อ

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 คุณณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ และ คุณธีรวุฒิ คำจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้เดินทางร่วมแสดงความยินดีกับ Mr. Hity บริษัท TY SEANG IMPORT EXPORT CO.,LTD ในงานเปิดตัวเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ของ บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด อย่างเป็นทางการในประเทศกัมพูชา ณ โรงแรมโซฟิเทล เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

อ่านต่อ