ช่างซ่อมบำรุง

ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมาย มีความทักษะ และความสามารถทางด้านช่าง

เจ้าหน้าที่บุคคล / time&payroll;

คำนวน ตรวจสอบ การมาทำงานของพนักงาน รวบรวมสถิติต่างๆ , ทำโปรแกรม Time Attandance / Payroll 

ติดต่อประสานงานกับราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกันสังคม สรรพากร เป็นต้น

เจ้าหน้าที่การตลาด

ดูแลงานด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์สินค้า การกระจายสินค้า การโฆษณา และเสนอแนะกลยุทธ์ต่างๆ ด้านการตลาด ติดต่อประสานงานกับลูกค้า