เจ้าหน้าที่การตลาด

ดูแลงานด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์สินค้า การกระจายสินค้า การโฆษณา และเสนอแนะกลยุทธ์ต่างๆ ด้านการตลาด ติดต่อประสานงานกับลูกค้า