เจ้าหน้าที่บุคคล / time&payroll

คำนวน ตรวจสอบ การมาทำงานของพนักงาน รวบรวมสถิติต่างๆ , ทำโปรแกรม Time Attandance / Payroll 

ติดต่อประสานงานกับราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกันสังคม สรรพากร เป็นต้น