ช่างซ่อมบำรุง

ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมาย มีความทักษะ และความสามารถทางด้านช่าง