สนับสนุนของรางวัล กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561 มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนของรางวัล กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้กับ 6 โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ที่ว่า รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี