สนับสนุนโครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ต่อเนื่องปีที่ 9
สนับสนุนกระดาษรีไซเคิล ในโครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปีที่ 9 อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ มีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 12 โรงเรียน ซึ่งทางบริษัท เทพพัฒนากระดาษ จำกัด ได้ร่วมมอบกระดาษให้โรงเรียนละ 120 รีม โดยเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 คุณณรงงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ ได้เดินทางร่วมพิธีปิดโครงการดังกล่าวด้วย