ร่วมส่งมอบห้องสมุด ส.อ.ท. ปี 7 ให้กับโรงเรียนแห่งที่ 45 โรงเรียนหนองตาคง
และในวันเดียวกัน ได้ร่วมส่งมอบห้องสมุด ส.อ.ท. ปี 7 โรงเรียนที่ 45 ณ โรงเรียนหนองตาคง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้สนับสนุนกระดาษรีไซเคิล จำนวน 100 รีมเช่นกัน