รับมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 คุณกำพล รักน้อย ผู้จัดการส่วนโครงการ และคุณสุขฤทัย แก้วพิมพา หัวแผนกควบคุมคุณภาพ เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ ห้องทวารวดี บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมี ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีฯรับมอบใบประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วมโครงการฯ ในงานยังได้มีการจัดนิทรรศการของผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้เข้าร่วมโครงการกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในส่วนของบริษัทเทพพัฒนากระดาษนั้นได้จัดนิทรรศการเรื่องเชื้อเพลิงทดแทน ที่ได้นำเศษพลาสติกกับเศษกากตะกอนที่เป็นเยื่อกระดาษมาทำเป็นเชื้อเพลิงทดแทน