กระดาษกล่องขาว (ไม่เคลือบแป้ง)
กระดาษกล่องขาว (ไม่เคลือบแป้ง)
o ขนาดมาตรฐาน 31x43 นิ้ว
o ขนาดอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ
o 230-500 แกรม