กระดาษขาวบาง
กระดาษขาวบาง
o ขนาดมาตรฐาน 10x15 , 10x30 นิ้ว
o ขนาดอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ
o 20 แกรม