กระดาษปอนด์ขาว
กระดาษปอนด์ขาว
o ขนาดมาตรฐาน 31x43 , 24x35 นิ้ว
o ขนาดอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ
o 45-110 แกรม