กระดาษปรู๊ฟท์คั่นกระจก
กระดาษปรู๊ฟท์คั่นกระจก
o ขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ
o 35, 48 แกรม