กระดาษคั่นทั่วไป
กระดาษคั่นทั่วไป
o ขนาดมาตรฐาน 23.5x31 , 31x43 นิ้ว
o ขนาดอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ
o 35 แกรม