MY MENU

ประวัติความเป็นมา
บริษัท เทพพัฒนากระดาษ จำกัด หนึ่งใน ผู้นำด้านการผลิตกระดาษรีไซเคิล คุณภาพ จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท เมื่อปี พ.ศ.2513 การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความมั่นคงและก้าวหน้าทั้งในด้านการขยายการดำเนินงาน และพัฒนาคุณภาพของผลิตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ปัจจุบันบริษัทฯมีกำลังการผลิต 15,000 ตันต่อปี
นโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ มุ่งเน้นในด้านการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและเสริมสร้างการให้บริการ ที่เป็นเลิศด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ประกอบกับบุคลากรที่ผ่านการฝึกฝนจนมีความรู้ความเชี่ยวชาญ สินค้าคุณภาพของบริษัทฯ ได้แก่ กระดาษกล่องขาวไม่เคลือบแป้ง กระดาษพิมพ์เขียน กระดาษปอนด์สี กระดาษถนอมสายตา และกระดาษปรู๊ฟคั่นกระจก
แม้ปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง แต่บริษัทยังคงมี นโยบายในการขยายกำลังการผลิตและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ต่อไปเพื่อรับรองความต้องการใช้กระดาษ ของลูกค้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต


คณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ
นายธเนศ พานิชชีวะ
ผู้จัดการทั่วไป
 
นายประดิษฐ์ แจ้งกรณ์
กรรมการที่ปรึกษา
นายสีหพล ถิรมนัส
ผู้จัดการฝ่าย
 ทรัพยากร
นายวิจารณ์ ถิระวันธุ์
ผู้จัดการฝ่าย
 ผลิต
นายอธิวัฒน์ อัมพฤกษ์
ผู้จัดการฝ่าย
 พัฒนาระบบ
นายบัญชา  ตาดชื่น
ปรัชญาการบริหาร
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความสำเร็จขององค์กรย่อมเกิดขึ้นจากการประสานงานและการดำเนินงานของบุคลากรที่มีคุณภาพ
จึงได้ให้ความสำคัญในการจัดอบรม เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความชำนาญ จัดมาตรการความปลอดภัยในโรงงานและ
จัดสวัสดิการที่ดีในแก่พนักงาน รวมทั้งให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร
ด้วยการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯประสบความสำเร็จได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจต่างๆมากมาย
อาทิเช่น รางวัลสถานประกอบการและสหภาพแรงงานดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ รางวัลใบประกาศนียบัตรสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับจังหวัดและได้รับโล่รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
กระบวนการผลิต
บริษัทฯ ดำเนินกิจการ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้นำเศษกระดาษที่ใช้แล้วมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกระดาษ ซึ่งเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ อนุรักษ์ต้นไม้ และช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ และควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ ผลิตภัณฑ์กระดาษของบริษัทฯ จึงเป็นที่มั่นใจได้ว่ามีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้น้ำทิ้งที่ออกจากกระบวนการผลิตจะได้รับบำบัดด้วยระบบอันทันสมัยทำให้สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตได้ อันเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
คณะกรรมการ ISO
มาตรฐาน ISO 9001
“สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษ รักษ์สิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรฐานสากล
โดยมีการจัดระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง”
ความสำเร็จของบริษัทฯ ในการนำระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 เข้ามาใช้ในการดำเนินงานเกิดขึ้นจากความ
ต้องการที่จะยกระดับมาตรฐานคุณภาพและศักยภาพในด้านต่างๆของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายดังนี้  
1. เพื่อยกระดับการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล
2. เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี สม่ำเสมอ และการบริการที่ให้ลูกค้าพึงพอใจ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความรับผิดชอบในการปฎิบัติหน้าที่งาน อย่างถูกต้อง
4. เพื่อให้การปฎิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปตามระเบียบ และคู่มือการปฎิบัตรงาน
5. เพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้สะอาด และมีความปลอดภัย